verwerkersverantwoordelijke: Mariëlle Wijffelaars

0
Months
:
0
dagen
:
0
uur
:
0
minuten
:
0
seconden

Mariëlle Wijffelaars is te bereiken via info@mariellewijffelaars.nl, en per post: De Linnenbleker 52, 5283 XS Boxtel. Het telefoonnummer is bekend bij bestaande klanten.

Mariëlle Wijffelaars vindt de privacy van haar klanten belangrijk. Ze houdt zich dus aan de privacywet. Ze doet het volgende om uw privacy te waarborgen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Rondom de uitvoering van een klus gebruiken we elkaars contactgegevens. Deze zijn veelal persoonlijk, denk aan voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geslacht en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden niet alleen gebruikt bij de uitvoering van de klus, maar ook bij het afhandelen van uw betaling en eventuele bestellingen. Ook wanneer er wijzigingen komen in diensten en producten zal Mariëlle Wijffelaars met behulp van deze gegevens contact met u opnemen. Mariëlle Wijffelaars verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte. Wanneer de afhandeling van een bestelling van producten van Mariëlle Wijffelaars via een derde partij verloopt, zal Mariëlle Wijffelaars alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn delen met deze partij. Voorafgaand aan het delen van gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van een bestelling zal Mariëlle Wijffelaars een verwerkingsovereenkomst tekenen met de desbetreffende derde partij.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren

Mariëlle Wijffelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de klus, of nazorg daarvan. Bankgegevens (zoals bankrekeningnummer) worden 7 jaar bewaard, conform de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonlijke gegevens maximaal 5 jaar na afronding van de klus. Wilt u dat deze laatste gegevens eerder verwijderd worden, dan kan dat natuurlijk. Neemt u daarvoor contact op via info@mariellewijffelaars.nl.

Wat Mariëlle Wijffelaars niet doet

Geautomatiseerde besluitvorming

Mariëlle Wijffelaars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mariëlle Wijffelaars) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mariëlle Wijffelaars verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mariëlle Wijffelaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mariëlle Wijffelaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Mariëlle Wijffelaars een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mariellewijffelaars.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Mariëlle Wijffelaars u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mariëlle Wijffelaars reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mariëlle Wijffelaars wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Mariëlle Wijffelaars persoonsgegevens beveiligt

Mariëlle Wijffelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mariellewijffelaars.nl.