verwerkersverantwoordelijke: Joleen van Rooij

0
Months
:
0
dagen
:
0
uur
:
0
minuten
:
0
seconden

Joleen van Rooij is te bereiken via joleen.matchmakerij@gmail.com, en per post: Kerkheiseweg 11 5298 VE, Boxtel. Het telefoonnummer is 06-48546054

Joleen van Rooij vindt de privacy van haar klanten belangrijk. Ze houdt zich dus aan de privacywet. Ze doet het volgende om uw privacy te waarborgen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Rondom de uitvoering van een klus gebruiken we elkaars contactgevens. Deze zijn veelal persoonlijk, denk aan voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geslacht en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden niet alleen gebruikt bij de uitvoering van de klus, maar ook bij het afhandelen van uw betaling en eventuele bestellingen. Ook wanneer er wijzigingen komen in diensten en producten zal Joleen van Rooij met behulp van deze gegevens contact met u opnemen. Joleen van Rooij verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte. Wanneer de afhandeling van een bestelling van producten van Joleen van Rooij via een derde partij verloopt, zal Joleen van Rooij alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn delen met deze partij. Voorafgaand aan het delen van gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van een bestelling zal Joleen van Rooij een verwerkingsovereenkomst tekenen met de desbetreffende derde partij.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren

Joleen van Rooij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de klus, of nazorg daarvan. Bankgegevens (zoals bankrekeningnummer) worden 7 jaar bewaard, conform de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonlijke gegevens maximaal 5 jaar na afronding van de klus. Wilt u dat deze laatste gegevens eerder verwijderd worden, dan kan dat natuurlijk. Neemt u daarvoor contact op via joleen.matchmakerij@gmail.com. Of stuur een brief naar TrudyTekst, Dukaat 74, 5283 PL, Boxtel.

Wat Joleen van Rooij niet doet

Geautomatiseerde besluitvorming

Joleen van Rooij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joleen van Rooij) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joleen van Rooij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Joleen van Rooij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joleen van Rooij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Joleen van Rooij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joleen.matchmakerij@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Joleen van Rooij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Joleen van Rooij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Joleen van Rooij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Joleen van Rooij persoonsgegevens beveiligt

Joleen van Rooij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via joleen.matchmakerij@gmail.com.